White diamond iron storage tank with lid

2021-08-23 45